fbpx

V ZDRAVOM DOME ZDRAVÝ VZDUCH®

NIČ NEOVPLYVNÍ V KVALITU BÝVANIA V TAKEJ MIERE, AKO SPÔSOB JEHO VETRANIA

    
Špičkové systémy riadeného vetrania sú mnohokrát ovenčené rôznymi certifikátmi a označeniami. Vo väčšine prípadov si však klienti celkom nevedia predstaviť, ako sa tieto vlastnosti a fungovanie zariadenia prejavia v ich nehnuteľnosti a ako to pocítia. Zo spätnej väzby od klientov sme preto pripravili krátky sumár.

1. Riadené vetranie bez potreby riadenia
Je známe, že príjemná vnútorná klíma tradičných stavieb bola spôsobená jej netesnosťou – nepretržité vetranie tak zabezpečili nepriliehajúce okná, dominantná pec s otvoreným komínom. Nepretržitá výmena vzduchu tak zabezpečila odstránenie prebytočnej vlhkosti, čo zabránilo vzniku plesní a zabezpečovala aj nízku hodnotu CO2,vzduch tak bol vždy čerstvý. Tieto netesnosti sú modernej výstavbe nežiaduce a takmer dokonale odstránené, proces „neriadeného a nepretržitého vetrania" je potrebné začať „riadiť“, teda ovplyvňovať.

Poradiť si s tým vieme samozrejme aj zdravým sedliackym rozumom – jednoducho vyvetráme oknami, alebo sa spoľahneme na vetraciu mikroštrbinu, ktorou disponujú plastové okná. Aby bol daný priestor v prítomnosti ľudí dostatočne prevetrávaný, je potrebné vetrať približne 5 minút každú hodinu.
Takéto vetranie je z pohľadu energií čistou stratou a aj jeho prevedenie je mierne nepraktické. Najmä počas vykurovacej sezóny je problematické vyvetrať bez dymu, pocitu chladu či prievanu, v lete nás vie potrápiť naopak nával horúceho vzduchu.
Po nainštalovaní systému riadeného vetrania tieto komplikácie úplne vymiznú. Zariadenie funguje bez špeciálnej údržby, privádzaný vzduch prechádza filtrami a je privádzaný vždy podľa aktuálnej potreby, pretože riadiaca jednotka disponuje vlastnými čidlami a nie je ho potrebné zvlášť nastavovať ani pre zmene ročného obdobia. Celý systém sa tak do veľkej miery riadi a funguje úplne sám a prakticky nepočuteľne, jeho prítomnosť poznáte predovšetkým podľa toho, že máte stále pocit vyvetraného a čistého vzduchu. Tento pocit si môžete užívať vďaka neustálemu prívodu čerstvého vzduchu z exteriéru, ktorý sa ešte pred privedením do interiéru ohreje/schladí a preto s privádzaným vzduchom nepociťujeme tepelné nepohodlie.
Ak si teda porovnáme vetranie oknami a fungovanie systému riadeného vetrania počas bývania v nehnuteľnosti, „riadené vetranie“ je práve to, ktoré vyžaduje menej riadenia i samotnej pozornosti.


2. Nielen nízka spotreba energie, ale aj efektívna pomôcka pri znižovaní mesačných nákladov
Systém funguje jednoducho, v tichosti a s maximálnou efektivitou vďaka jeho dômyselnému zostaveniu, bežná spotreba nepresahuje 13W, čo pri nepretržitej 24hodinovej prevádzke na najpoužívanejšom výkonovom stupni činí približne 30€ za celý rok. Srdcom tohto systému je certifikovaný protiprúdový výmenník tepla, vďaka ktorému dokáže ohriaty znehodnotený vzduch z obytných priestorov odovzdať teplo (chlad) čerstvému, privádzanému do nehnuteľnosti z vonkajšieho prostredia.
Samotná účinnosť výmenníka je viac než 90% a zo skúseností vieme, že bez zamrźania spoľahlivo funguje aj v chladných regiónoch aj bez dodatočného predohrevu privádzaného vzduchu. Celkovo nám zariadenie vie ušetriť približne 40% vykurovacích nákladov, na túto hodnotu však výrazne vplývajú zvyky a návyky obyvateľov domu.
V prípade, že systém riadeného vetrania doplníme o zemný výmenník tepla, ušetríme ešte viac. Zariadenie výmenníka inštalované ako súčasť systému riadeného vetrania pred rekuperačnú jednotku má najcitelnejší efekt v letných horúčavách. Zimný predohrev človek výrazne síce nepocíti tak intenzívne, aj jeho keď účinok je rovnako výrazný a šetrný, čo sa ukazuje predovšetkým na spotrebe elektrickej energie.
„Ako príklad môžeme uviesť realizáciu kompletného systému vetrania s centrálou HRUC-E 380 doplnenou o zariadenie AQUACOMPLUS v Bratislave, kde sa pri základnom výkonovom stupni oboch zariadení udržala teplota interiéru pod 23,6 °C. V prípade vonkajšej teploty 30,4 °C bol do interiéru privádzaný vzduch s teplotou 20,2 °C, celý proces oboch zariadení prebehol pri minimálnej spotrebe energie - iba 8W v základnom režime fungovania. Je dôležité však povedať, že tento systém neslúži primárne ako náhrada klimatizácie. ”


3. Dokáže fungovať počas celej životnosti stavby
Špičkové systému sú zhotovené tak, aby mohli byť bezpečne zapracované priamo do stavby, vtedy je aj samotná realizácia menej náročná – vzduchovodné potrubia by tak mali mať certifikáciu na tesnosť spojov a odolnosť. Práve tieto vlastnosti totiž umožňujú ich bezpečné zaliatie do stropov, či podláh, uloženie pod systém podlahového vykurovania. Je preto nevyhnutné pri výbere zohľadniť fakt, že prípadná nekvalita potrubia, ktoré je lacnejšie sa môže vrátiť v nutnosti pracnej a finančne náročnej výmeny alebo opravy. Životnosť systémov od renomovaných výrobcov sa pohybuje na úrovni životnosti celej stavby, preto sa v jeho zložení vyhýba kovom, ktoré sú náchylné na koróziu.4. S montážou sa nenatrápite
Celý systém by mal byť zložený ako efektívny celok. Tie najlepšie systémy riadeného vetrania myslia nato, že spôsob montáže musí eliminovať riziko montážneho pochybenia, ktoré by funkcionalitu systému negatívne ovplyvnilo. Ideálne je, ak spájanie vzduchovodných potrubí a rozdeľovačov prebieha bez nutnosti realizácie dodatočnej izolácie, tesnení v spojoch prostredníctvom rôznych pások či objímok. Najjednoduchším riešením je spájanie prostredníctvom KLIK zámkov, ktoré majú tesnenie zabudované. Potrubia sa pripájajú iba zatlačením do ďalších komponentov a zároveň spĺňajú normu tesnosti LUKA. S týmto systémom spojov dokáže rozvody vzduchovodných potrubí podľa inštruktáže zrealizovať aj každý šikovný domáci kutil.

5.  Napomáha zdraviu obyvateľov i nehnuteľnosti
Systémy centrálneho riadeného vetrania s rekuperáciou majú veľmi pozitívny vplyv na celkový stav nehnuteľnosti, kvalitné systémy sa dokážu spolupracovať s akýmkoľvek spôsobom vykurovania a stavebným materiálom použitým pri stavbe nehnuteľnosti. So systémom vám teda stavbu nepoškodia plesne, ani nadmerná vlhkosť.

Svetová Zdravotnícka organizácia definovala Syndróm nezdravých budov (SBS) ako súbor príznakov, ktoré sa prejavujú u ľudí po pobyte v konkrétnej budove. Medzi tieto príznaky patria najmä malátnosť, závraty, pocity ťažkého vzduchu, zhoršená schopnosť sústrediť sa. V súčasnosti „nezdravé budovy“ tvoria viac než 30% celkovej výstavby. Kritériami, ktoré dokážu budovu označiť za nezdravú sú najmä chyby v symbióze vykurovania, klimatizácie a vetrania. Podľa lekárov má práve kvalita vnútorného ovzdušia determinujúci vplyv nato, v akom stave bude naše zdravie celkovo, obzvlášť v prípade, ak v konkrétnom interiéri trávime viac než 60% času.

Samotné vetranie má okrem dostatočného prívodu čerstvého vzduchu zabezpečiť aj jeho kvalitu – najciteľnejšie vieme vnímať očistenie od drobných prachových častíc, ktoré sa vyskytujú vo vonkajšom prostredí a vo výraznej miere sa podieľajú na rozvoji akútnych i chronických respiračných ochorení.
Okrem komfortu a úspory energií je filtrácia vzduchu čoraz silnejším prvkom, ktorý ľudia považujú za nevyhnutnosť pri verejnej i súkromnej výstavbe. Verejné budovy inštalujú vetracie zariadenia z dôvodu platných legislatívnych noriem, ktoré konkrétne stanovujú merateľné hodnoty vnútorného prostredia podľa účelu budovy, počtu osôb a iných atribútov. Súkromná výstavba sa zatiaľ riadi pravidlami a odporúčaniami, legislatíva však konkrétne upravuje parametre spotreby energií a celkovej efektivity a šetrnosti, no samotné rozhodnutie o inštalácii vetracieho systému sa zakladá predovšetkým na preferencii a požiadavkách klientov.


Je nevyhnutné vzduch pri vetraní filtrovať?
Dôvodom vyššie legislatívnych opatrení nie je iba trend znižovania energetickej náročnosti budov, ale aj citeľne zhoršená kvalita vonkajšieho ovzdušia, ktorú sa EÚ rôznymi krokmi – napr. zateplením a teda obmedzením potreby nadmerného vykurovania, snaží plošne zlepšiť a znižovať tak zdravotné riziká, ktoré hrozia pri pobyte v znečistenom ovzduší.
Toto zhoršenie kvality ovzdušia sa týka najmä chladných mesiacov v roku, kedy ovzdušie nie je zaťažené iba priemyslom ale predovšetkým dymom, ktorý vzniká vykurovaním budov tuhým palivom. Týmto spôsobom sa stierajú rozdiely medzi bývaním v centre rušného mesta a bývaním na vidieku, či na predmestí – preto aj ľudia obývajúci „zdravšie“ či menej znečistené lokality tak pociťujú diskomfort spojený so zvýšeným výskytom drobných prachových častíc rovnako, ako obyvatelia priemyselnejšie osídlených zón.

Áno, vzduch pri privádzaní do interiéru je potrebné filtrovať. Dôvodom je prosté vysvetlenie – vetranie oknami nám privádza do interiéru už znečistený vzduch zvonka, filtráciou dokážeme odstrániť značné množstvo nevyhovujúcich, škodlivých častíc. Pri pobyte v interiéri, ktorý tvorí väčšinu času tak dokážeme vnútorné prostredie urobiť zdravším.


Čo sú to drobné častice?

Je nevyhnutné uviesť, že podstata filtrácie prebieha ako proces neviditeľný ľudskému oku. Častice, ktoré spôsobujú závažné zdravotné problémy sú označované podľa ich veľkosti a závažnosť ich výskytu závisí od ich koncentrácie na meter kubický. Medzi tieto častice patria napr. sadze, prach, popolček, cigaretový dym, pele, spóry, metalurgický prach, priemyselné výpary. Obzvlášť známy je termín smog – zmes škodlivín dymu a hmly, ktorý je akútnym problémom.

Tieto častice majú akútne i chronické účinky na zdravie. Akútne účinky sa môžu pozorovať u citlivých osôb už od koncentrácií, ktoré prekračujú hodnotu informačného prahu (100 µg.m-3) vo forme dráždenia očí, nosa a hrdla, pocitov tlaku na prsiach, kašľa a bolesti hlavy. U astmatikov môžu vyvolávať záchvaty a príznaky z dráždenia dýchacích ciest.

Chronické účinky je možné očakávať pri opakovanom a dlhodobom vystavovaní organizmu zvýšenej koncentrácii častíc  a môžu sa prejavovať zápalovými ochoreniami dýchacích ciest a pľúc, zvýšením pohotovosti na alergickú reakciu, poruchami odolnosti organizmu, nakoľko podráždená sliznica má značne spomalenú regeneračnú a čistiacu schopnosť. Zvýšená miera výskytu týchto častíc v ovzduší je sprevádzaná výstrahami hydrometeorologického ústavu, ktorý odporúča obmedziť aktivity vo vonkajšom prostredí a vetranie obytných miestností.

Účinná filtrácia v systéme vetrania dokáže prítomnosť týchto častíc vo vnútornom prostredí výrazne obmedziť. Filtrácia odstraňuje nielen hrubé, voľným okom viditeľné prachové častice  ale dokáže si účinne poradiť aj s drobnými časticami, trieda filtrov F7 má filtračnú účinnosť až 96% pri veľkosti častíc 2 mikróny. Vzduch privádzaný do obydlia tak dokáže dôkladne zbaviť peľov, prachu, spalín či popolčeka (v prípade uhlíkových filtrov aj zápachu).

Je dôležité povedať, že EÚ si problematiku klesajúcej kvality ovzdušia uvedomuje a vypracovala viaceré štúdie, ktoré potvrdili výrazné negatívne účinky vonkajšieho prostredia na kvalitu zdravia. Podľa najnovších štatistických údajov zomrie na Slovensku ročne 5800 ľudí na zdravotné komplikácie spôsobené chronickými účinkami pobytu v prostredí so zvýšeným výskytom prachových častíc.
V prípade, že je v rizikových obdobiach či oblastiach ventilácia/vetranie prevádzané bez filtrácie sa „pobytom v nevhodnom prostredí“ stáva aj pobyt v interiéroch, kde väčšina z nás strávi 2/3 dňa.
Téma riadeného, resp. núteného vetrania je častokrát uvádzaná najmä  v súvislosti s bývaním v súkromných obytných nehnuteľnostiach. Počas riadeného vetrania však prebieha viacero procesov súbežne, ktoré následne prinášajú konkrétne preukázateľné účinky na zdravotnú, energetickú i komfortnú stránku bývania. To sa však týka pobytu „doma“, čo však s pobytom v práci, či škole a školských zariadeniach?  

  Výsledky viacerých štúdií vypracovaných v rámci Akčného plánu pre životné prostredie a zdravie detí Európy (CEHAPE) poukázali na priamu súvislosť medzi zhoršujúcim sa zdravotným stavom a ich pobytom v znečistenom vnútornom prostredí.
Vzhľadom nato, že v súčasnosti ľudia trávia priemerne 80 – 95% času v interiéri (domácnosti, školy, administratívne budovy, atď.) stáva sa pre nich kvalita vnútorného ovzdušia jedným z najdôležitejších faktorov determinujúcich ich celkové zdravie.    

  
„Pôsobeniu environmentálnych faktorov je človek vystavený počas celého života. Ukazuje sa však, že kvalita životného prostredia vplýva v oveľa väčšej miere práve na detský organizmus, keďže deti vzhľadom na svoje telesné proporcie dýchajú väčší objem vzduchu a v ich organizme prebieha intenzívny vývoj.“ MUDr. Daniela Krajčová, Ústav hygieny LF UK, Bratislava   

Vzhľadom na enviromentálne podmienky sa venuje zvýšená miera pozornosti práve monitoringu podmienok vnútorného ovzdušia v školských a predškolských zariadeniach, v rámci Akčného plánu pre životné prostredie a zdravie detí (CEHAPE) sa vypracovalo už v roku 2010 viacero štúdií v rámci celej Európy. Najrozsiahlejšej štúdie SINPHONIE (Schools Indoor Pollution and Health: Observatory Network in Europe) a SEARCH, na ktorých od roku 2010 participuje 38 zdravotníckych inštitúcií v 25 krajinách sa zúčastnilo aj Slovensko. Hodnotilo sa 18 fyzikálnych, chemických a biologických faktorov, ktoré ovplyvňujú kvalitu vnútorného ovzdušia priestorov určených pre denný pobyt detí a mládeže. Prostredníctvom fyziologických parametrov a psychologických testov sa následne posudzovala miera sústredenia a pozornosti žiakov, na ktorú má kvalita vnútorného prostredia priamy vplyv.  
 
Výsledky projektu SEARCH ukázali, že vo všetkých sledovaných slovenských školách sú vysoko prekročené hranice koncentrácie prachových častíc (zapríčiňuje výskyt bronchitídy), pozorovaný bol aj najvyšší výskyt alergických a dráždivých reakcií v porovnaní s inými krajinami. Medzi najrizikovejšie faktory ovplyvňujúce tieto výsledky boli zaradené najmä prekročené kapacity zariadení (teda znížená biologická kvalita ovzdušia), plastikové podlahoviny, nevhodné spôsoby upratovania a údržby budov.     


Vo viacerých prípadoch výsledky preukázali priamy vzťah medzi zvýšenou mierou astmatických ochorení a prítomnosťou skúmaných faktorov (drobné prachové častice, alergény, roztoče či zbytky tabakového dymu). V uvádzaných príčinných súvislostiach dominujú práve enviromentálne a faktory životného štýlu prebiehajúce na základe modernizácie (spôsob renovácie a výstavby budov, priemysel, znečistenie, atď.) Riziká zvýšeného výskytu symptómov respiračných ochorení (bronchitída, suchý kašeľ, alergické reakcie,..) boli významne vyššie s priestoroch so zníženou ventiláciou.
Nedostatočné vetranie je v priamom vzťahu aj s vysokými množstvami prchavých organických látok a biologickým znečistením ovzdušia (baktérie, plesne, roztoče) a kvalitou ovzdušia podľa meraných hodnôt CO2, ktoré pri vyššej miere zapríčiňujú zhoršenie pozornosti, únavu, či prispievajú k faktorom podporujúcim proces oxidačného stresu.  

Viaceré z týchto štúdií ako svoj záver vydali konkrétne opatrenia, ktoré by školy mali nasledovať, aby kvalitu vnútorného prostredia efektívne skvalitnili. U nás sa danou problematikou zaoberá Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorý v danej téme vydal niekoľko materiálov a vyhodnocovacích správ z uvedených výskumov, kde ako jedno z opatrení bolo odporúčanie na zabezpečenie kvalitnej ventilácie priestorov určených pre dlhodobý denný pobyt detí.

Z našich skúseností dokážeme potvrdiť, že kvalitne prevedené riadené vetranie realizované so zreteľom na vyššie uvedené výsledky štúdií dokáže výrazne napomôcť zlepšeniu podmienok vnútornej klímy, ktoré sú kľúčové pre zachovanie respiračného zdravia. Dokáže napomôcť aj ostatným oblastiam opatrení pri zvýšenie kvality vnútorného prostredia (vhodný spôsob dezinfekcie a upratovania, úprava okolia budov, minimalizácia prítomnosti tabakového dymu, či splodín a popolčeka z vykurovania, minimalizácia prítomnosti dráždivých pachov a prchavých látok, atď.)

Počas riadeného vetrania prebiehajú viaceré procesy súbežne, ktoré spoľahlivo a nepretržite zabezpečujú:
- výraznú filtráciu privádzaného vzduchu s viac než 90% účinnosťou odstránenia jemných prachových častíc s možnosťou osadenia uhlíkových filtrov
- neustály prívod čerstvého vzduchu s optimálnym množstvom O2 a odvádzanie „znehodnoteného vzduchu“ s vysokým obsahom CO2 bez rizík spojených s nárazovým vetraním tried či prievanom (najmä v zimných mesiacoch s rizikom nepriaznivých zmien teploty a prítomnosti popolčeka zo spaľovania počas vykurovania)
- šetrenie energií, okrem zdravotného hľadiska využívame aj pridružené úsporné benefity v podobe využívania zostatkového tepla/ chladu znehodnoteného, odvádzaného vzduchu.

Všetky tieto procesy, vrátane možnosti doplnkového vnútropotrubného systému na udržiavanie vhodnej úrovne vlhkosti dokážu byť plne automatické a fungujú na základe aktuálnych vnútorných podmienok podľa potrieb prítomných osôb. Nie je teda potrebná denná údržba, či dezinfekcia.

Je dôležité spomenúť, že najrozšírenejším trendom v modernizácii školstva bolo vonkajšie zateplenie budov, ich striech a výmena plastových okien, teda čo najväčšie vzduchotesné a tepelné uzavretie budov – tieto budovy síce zvýšili energetickú efektivitu ale zároveň okrem nárazového vetrania obmedzili akúkoľvek formu výmeny vzduchu, či jeho cirkuláciu medzi vnútorným a vonkajším prostredím a to aj v prípade, že okná disponujú funkciou mikrovetrania.
To vzhľadom na bežné rozmery priestorov nie sú dostačujúcou alternatívou, obzvlášť ak uvedieme, že mikrovetranie vždy záleží skôr od vonkajších veterných podmienok a nereaguje na meniace sa potreby v interiéri.
Táto “nepružnosť reakcií” je citeľná ako zrážanie vody v oblasti okien, rohov či miest s tepelnými mostami, prirodzeným následkom je výskyt plesní a hubovitých organizmov, na ktorých odstránenie je nevyhnutné použitie invazívnej chémie.

Aktuálnym problémom sa stáva najmä aj samotná kvalita vonkajšieho ovzdušia, z ktorého privádzame prirodzeným vetraním vzduch do interiérov – v určitých lokalitách (napr. oblasť Vranova nad Topľou, Ružomberka, či Bratislavy a priemyslených miest) aj pri dodržaní harmonogramu vetrania oknami podľa smerníc EÚ nedokážeme vyhovieť zdravotným požiadavkám z jednoduchého dôvodu, vonkajšie ovzdušie samo o sebe obsahuje priveľké množstvo jemných častíc, popolčeka či splodín (najmä vo vykurovacom období). V tomto prípade je pre dlhodobý pobyt vhodné považovať filtráciu vzduchu za nevyhnutnosť.

Tento materiál je vlastníctvom spoločnosti COMAIR Slovensko, jeho ďalšie šírenie treťou osobou je dovolené len po písomnom súhlase spoločnosti. Materiál bol vyhotovený na základe verejne dostupných štúdií SINPHONIE, SEARCH a záverov CEHAPE.

Prihláste sa na odber noviniek

Rýchly kontakt:

AERO SYSTEM, s.r.o.
Kancelária a sklad:
Hniezdne 118 
065 01  Hniezdne

Všeobecné informácie: info@comair.sk
+421 905 401 344
Technická podpora: +421 947 974 852
Montáže - podpora: +421 915 710 914
Obhliadka referencií: obhliadka@comair.sk
Projekcia: projekcia@comair.sk